Търсене

Начало Интервю Хубаво е навреме да се откриват заложбите у децата, за да се развиват техните талан
Хубаво е навреме да се откриват заложбите у децата, за да се развиват техните талан
01 October 2017

Срещаме се с Цветанка Русева в учебната сграда на ЦПЛР-ЦУТНТ, където през годините толкова много деца са посещавали различни извънкласни дейности. Тя е директор на Центъра от десет години и в работата си знае как да насочи всяко едно дете към такъв профил, към който има влечение – компютри, чужди езици, клуб „Репортери“, клуб „Слово“, клуб „Екология“. За всяка от тези дейности има преподавател, който откликва на нуждите на детето и му предоставя знания и творчество в избраната сфера. А възможностите за работа с едно дете са почти безкрайни и продължават през цялата учебна година в ЦУТНТ, която започва на 2 октомври.


02_10_2017_cvetanka_ruseva.jpgГ-жо Русева, първо честита нова учебна година. Как се чувствате, когато знаете, че прага на ЦУТНТ ще прекрачат толкова много деца?

След 15-ти септември, това е поредният ден на ново начало за всички участници в организираните педагогически форми – клубове, школи и експедиции. Радвам се, че от страниците на Вашия вестник мога да поздравя децата и учениците, избрали да допълват или надграждат своите знания и умения в Центъра за ученическо техническо и научно творчество. Благодаря на техните родители за доверието в нас, за да работим съвместно за личностното развитие на техните деца в областта на науките и технологиите.


Защо от МОН промениха името на ЦУТНТ, според Вас лично нещо коренно ще се промени ли?

02_10_2017_cutnt.jpg

02_10_2017_stanciq.jpg

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ от 1 август 2016 година, се промениха правилниците за дейността на извънучилищните педагогически учреждения като ЦУТНТ. Наред с училищата и детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие са институции в системата на образованието у нас. Това е моят кратък отговор за разширената абревиатура на наименованието. Що се отнася до промяната, тя вече е факт – работим по правилник, приет от Общинския съвет в Разград. В него се конкретизира нашата дейност за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите в областта на науките и технологиите. Това обстоятелство се обуславя както от ЗПУО, така и от държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, в който са посочени профилите, в които можем да работим – природоматематически, приложно-технически, хуманитарно-обществен, екология и опазване на околната среда. За да отговоря напълно на въпроса за промяната, трябва да отбележа, че ЦУТНТ запазва добрите практики, утвърдени през последните десет години. Нашите клубове и школи продължават да функционират с възможност до 4 или 6 часа седмично за всяко дете и ученик в организацонно-педагогическа форма. За уроците и заниманията вече не се събират месечни такси, с което очаквам да разширим обхвата на ангажираните в тях възпитаници. Ще си позволя да кажа нещо общоизвестно и съществено за промяната: личностното развитие на децата и учениците е непрекъснат процес, който се осъществява с изключителната роля на всеки учител в образователната система в неразривна връзка с родителите като участници в него. Затова съм уверена и спокойна, че педагозите в нашия център работят всеотдайно, за да отговорят на потребностите от съответния вид подкрепа или конкретна нужда от знание.


Разкажете ни малко повече за историята на ЦУТНТ през годините?

ЦУТНТ е правоприемник на Станцията на младите техници и агробиолози, като по този начин продължава една традиция вече четиридесет и седем години. Многобройни са специалистите, предавали най-доброто от науката и техниката като систематизирани познания и практически умения на своите възпитаници. Още по-многобройни са успехите им през годините в конкурси и състезания по програмиране, техническо чертане и конструиране, технологии в хранителната промишленост, химични технологии, вътрешно обзавеждане, стендов моделизъм, екология. Може би ще бъде интересно читателите да научат, че ЦУТНТ стопанисва открития през 1985 година Дом на природозащитника, създаден в реставрирана къща в квартал „Варош“ по проект на специалисти от БАН и местни природолюбители. Той се превърна в любим обект за посещения от ученици през цялата учебна година. През годините са реализирани много проекти за развитие на познавателните интереси и практическите умения на възпитаниците, за които времето и мястото в това интервю са недостатъчни за моя разказ. Искам да посоча само най-дългогодишната практика, водеща началото си от 1997 година като екодесант по река Бели Лом, продължила като Еколято – общинска програма за екологично възпитание на подрастващите. Нейната двадесетгодишна история обхваща над 2 300 участници, мотивирани да използват част от свободното си време през ваканцията в тази полезна инициатива.


С кои Ваши кръжоци и групи се гордеете особено и къде пазите всички грамоти на Ваши ученици, за които четем постоянно във вестника? Трудно ли е да се ангажира вниманието на децата ни през 2017, когато те буквално са залети от безплатни филми, музика и игри в мрежата?

С опита си в областта на природните и хуманитарните науки и в приложно-техническите дейности учителите успяват да привлекат ученици от различни възрастови групи в ръководените от тях организационно-педагогически форми. Всеки учител притежава високи професионални качества, за да има куража да работи по своя уникална, авторска програма. За да отговоря по-конкретно на въпроса за влиянието, което оказват, искам да подчертая, че учителите ни умеят да разпознават силните страни у всеки свой възпитаник и да го мотивират за определен вид участие. При начинаещите се работи за обща подкрепа в направленията, които посочих, докато по-напредналите се насочват и подготвят за състезания, конкурси и фестивали, предимно от Националния календар за изяви по интереси на МОН. За успешното си представяне децата и учениците получават грамоти и дипломи, с които обогатяват личното си портфолио. Колективните награди се съхраняват от ръководителите на учениците в кабинетите като знак за добре свършена работа през учебната година. Най-много награди през отминалата година получиха ученици от клубове „Репортери“ и „Слово“ с ръководител Веселина Йотова, от клуб „Природа и фантазия“ с ръководител Георги Иванов. Като колективи те успяха да се представят достойно в творческата ваканция под наслов „Хайде да творим заедно“, организирана по проект на Националния дворец на децата. Освен този стимул, най-активните ученици, класирани от първо до трето място на национални и международни състезания и конкурси, получиха еднократна финансова помощ по програмата за закрила на деца и ученици с изявени дарби. Тук е мястото да изтъкна приноса на старши учител Веселина Йотова за популяризиране на извънкласните и извънучилищни дейности в конкурсната програма на семинара „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“, организиран от СБУ под патронажа на МОН. Тя бе класирана на първо място с разработка на най-добра практика „Как в клубовете „Репортери“ и „Слово“ децата и младежите намират себе си“. Когато анализираме успехите и ефективността в работата на педагозите, не пропускаме да отбележим дейността на школата по математика с ръководител Христина Маркова, школата по български език и литература с ръководител Ренета Маринова и школата по биология с ръководител Милен Митев. Тяхната подкрепа е особено ценна в текущата училищна подготовка.

Колкото до въпроса за мрежата, игрите в интернет, филмите и многото форми за забавление на съвременните деца, мога да кажа, че те предоставят възможност за друг тип комуникация. Родителите и учителите могат да насочват и съветват, както и да ограничават при необходимост подрастващите. Умението да общуваме с тях е индикатор за балансирано използване на свободното време за приятни и полезни занимания.


Знаем, че освен ЦУТНТ в града ни функционират и други младежки центрове. Във времена, когато хората бягат от малкия град и цели семейства се местят в по-големи населени места в търсене на работа и препитание, остават ли достатъчно деца в Разград, които да ползват услугите на извънучилищните центрове?

В ЦПЛР-ЦУТНТ обхващаме до 430 деца и ученици в постоянни групи през учебната година. Това е капацитетът ни според щатния учителски състав, като част от часовете се предоставят и на лектори по авиомоделизъм, конструиране и моделиране и руски език. Другите центрове за подкрепа на личностното развитие насочват дейността си в областта на изкуството и спорта, културните институции също предлагат форми за развитие на талантите. Това говори за една богата палитра от предоставени възможности пред подрастващите и младежите, за да се чувстват подкрепяни и обгрижвани в общността.


Какво ново да очакваме да се случи във Вашия център през новата учебна година, анонсирайте защо един родител да запише детето си в извънкласна форма към ЦУТНТ? Какво бихте препоръчали, ако самият родител или самото дете не са сигурни, но желаят да се запишат в някаква форма? Има ли рецепта какво да се прави в такъв случай?

Предстоящата учебна година е първа за децата от кръжоците по руски език в детски градини „Васил Левски“, „Приказка“, „Лудогорче“ и „Славейче“, както и за малчуганите от кръжок „Майстор Сръчко“ в детска градина „Райна Княгиня“. За пръв път ще прекрачат прага на учебната ни сграда и учениците в клуб „Конструиране и моделиране“ с ръководител инж. Младен Димитров. Новото, което очакваме от нашите редовни възпитаници, са техните успехи в предстоящите национални конкурси по приложно-технически и хуманитарни дисциплини. От младите еколози очакваме добри идеи, с които да разнообразим свободното време през ваканциите.

Към родителите моят апел е да общуват повече със своите деца, като наблюдават поведението им с връстниците, с възрастните, пред компютъра. Нека заедно с учителите откриват причините за промяна в настроението и поведението на децата, да насърчават всяка проява на активност. Според мен, по-малките е добре да се насочват към по-разнообразни дейности като спорт, изкуство, ранно чуждоезиково обучение. Хубаво е навреме да се откриват заложбите у децата, за да се работи целенасочено за израстването на техните таланти. Когато родителите се колебаят, препоръчвам да се срещнем лично и в хода на беседата заедно да намерим точната рецепта. Можете да научите повече и от нашия сайт: http://cutntrz.simplesite.com.


И за финал, споделете ни малко повече за себе си – защо избрахте да се занимавате с младежи и на какво Ви учи ежедневната работа?

Заниманията с младите хора са част от професионалната ми дейност. Като учител в начален етап имах един базисен „проблем“ – недостатъчно време за срещи в училище, след като завършат първата степен на своето образование. Децата идваха при мен след часовете, а аз бях заета с по-малките ученици. Някак интуитивно, преместих тези срещи извън училище и създадох младежка организация, известна като Градски ученически съвет. Вече поотраснали, младите хора даваха своите предложения за подобряване на комуникацията между тях и ръководствата на училищата, както и на по-високо ниво. В ролята на медиатор аз открих своето призвание извън училище и вече десет години съм ментор в ЦУТНТ. В това си качество съм най-полезна за родителите, младите хора и учителите.


Дамян ХРИСТОВ

 

 

*Колективът на Центъра днес

*Станция на младите техници и агробиолози, чийто наследник днес е ЦУТНТ, в края на 80-те години на миналия век