Начало Искам думата Общинска администрация има еднакво отношение към всички нуждаещи се от общинско жилище
Общинска администрация има еднакво отношение към всички нуждаещи се от общинско жилище
30 March 2018

Във връзка с поредица статии, касаещи наемател с изчерпан максимален срок за настаняване под наем в общинско жилище, изразяваме следното становище.

Законът за общинската собственост /ЗОС/ не предвижда възможност за отдаване под наем на общинско имущество безсрочно. Съгласно разпоредбата на чл. 45а, ал. 1 от ЗОС - Условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища се определят с наредба на общинския съвет, каквато е Наредба № 17 на Общински съвет - Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.


Съгласно императивната норма на чл. 14, ал. 3 от ЗОС срокът за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост не може да бъде по-дълъг от 10 години. Аналогична е разпоредбата и на чл. 229, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

След изчерпване на предвидените в разпоредбата на чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет - Разград възможности за продължаване на наемното правоотношение с наематели отговарящи на условията за настаняване в общински жилища до максималния 10- годишен срок, то ползването на общинското жилище би било без основание.

Общински съвет - Разград е предвидил в чл. 18, ал. 4 от Наредба № 17 едно изключение за продължаване на наемните правоотношения с нов срок, не по-дълъг от 10 години, и то касае само лица, навършили 75-годишна възраст, които са със и над 71 % трайно намалена работоспособност по решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Имайки предвид посочените по-горе императивни правни норми на общия закон – ЗЗД и на специалния – ЗОС, уреждащи максималната продължителност на договора за наем, както и разпоредбите на Наредба № 17 на Общински съвет - Разград, то за общинска администрация не са налице възможности за предприемане на каквито и да било действия извън тези посочени в закона и наредбата, т.е. липсва законова възможност да се продължат наемните правоотношения с наематели, чиито максимален срок за отдаване под наем е изтекъл.

Следва да се има предвид, че наемателите с изтекъл 10-годишен срок за настаняване в общинско жилище не са лишени от възможността да кандидатстват отново за включване в картотеката на нуждаещите се от общински жилища граждани при условията и реда предвидени в Наредба № 17 на Общински съвет - Разград, както и за предоставяне на жилища от резервния общински фонд в хипотезите на чл. 45, ал. 1 от ЗОС, по реда и при условията на чл.29 от наредбата.

През 2018 година максималният 10-годишен срок на настаняване в общински жилища изтича общо за 11 наематели с различен социален статус и възраст, които не както е посочено ще бъдат принудени да напуснат предоставените им под наем общински жилища, а чиито наемни правоотношения ще бъдат прекратени при спазване изискванията на ЗОС и Наредба № 17 на Общински съвет – Разград.


Пресцентър на Община Разград