shadravan.jpg abonament1.png
 
 






Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Класната общност – неразделна част от училищното пространство
16 April 2018

За нормалното протичане на образователно-възпитателния процес в училището е необходима уютна и позитивна атмосфера. В създаването и поддържането на такава среда участват всички субекти в нея – педагози, ученици, възпитатели, родители. От пълноценното общуване на всички нива: учители – ръководство, учители – учители, преподаватели – ученици, учители-родители, родители- ученици, ученици-ученици и ползотворното взаимодействие между тях зависи създаването на благоприятна училищната среда, в която всеки се чувства значим, специален и полезен, както за себе си така и за другите.


16_04_2018_nadie_karagiozova.jpgВ утвърждаването на училището, като важна образователно-възпитателно институция и общност участва всеки един клас от различните степени на образование, в които се полагат основите на класната общност и се развива училищната култура, която не включва само спазването на училищния правилник и режим на посещение, а включва и отношението към ценностите и приоритетите на училището.

Учители и ученици, прекарват голяма част от времето си в училищната среда и би следвало те да се чувстват уютно и комфортно в него, за да има позитивна нагласа към цялостния процес на преподаване и учене. На първо място уютът идва от интериора в класната стая, който води до по-добра мотивация и засилва интереса към ученето. Подредбата на масите, цветовете на стените, информационните табла и кътове са само малка част от интериора на стаята, от който зависи как ще се чувстват учителите и учениците и как това ще повлияе върху осъществяването на възпитателно-образователните цели и задачи.

Интериорът на класната стая трябва да удовлетворява нуждата на децата от светлина, достъп до свеж въздух, възможност да си починат, да работят заедно в екип, да се концентрират по-лесно.

На второ място от изградените отношения на всички нива зависи здравословният живот в класа и процесите, които протичат в него. Когато учителите съзнателно създават грижовни взаимоотношения и преподават базисни социални умения, те изграждат основите на доверието и сигурността. Според експерти, когато има повече доверие и сигурност, има и повече съдействие, по-малко конфликти и по-малко нужда от забележки в класната стая. Учениците са по-чувствителни към нуждите на другите и има емпатия по между им и между тях и учителя. Постиженията също са по-добри, по-високи са оценките на тестовете и способностите за усвояване на умения са увеличени.

Когато в създаването на уютна атмосфера в класната стая участват съвместно учители, деца и родители, това води до сплотяване и засилване на взаимоотношенията между тях. Сплотените отношения оформят общността в класа, в която толерантността и емпатията са водещи. Животът в класната стая не означава само учене, той се изразява в споделяне и коментар на новини, които касаят цялостния училищен живот и новините, свързани с отделния клас. Животът в класната стая е отговорност на всеки един отделен ученик, който ежедневно има за задача да участва в сплотяването на общността в класа и да е част от позитивната промяна на училищното пространство.

Американският психолог Алфи Кон посочва, че за да се случва ученето спокойно, учениците имат нужда от емоционална сигурност и среда, изградена върху подкрепа, обсъждане, споделен принос, чувство на принадлежност, защита, приемане, окуражаване и разбиране, с други думи среда, в която се ценят нуждите на учениците и на педагозите.

Атмосферата на всеки един клас и изградените отношения в него водят до общия облик и атмосфера на цялото училище, в която комуникацията се основава на взаимно доверие и професионализъм. Доверието, емоционалната подкрепа, зачитането и уважението между всички, психичното здраве на учители и ученици оформят не само цялостния здравословен климат на училището, но и участват във формулиране на целите на училищната институция, мисия и визия. Едно училище работи най-добре и постига високи резултати и се представя пред обществеността, когато е органична част от общност от ученици, учители, родители, организации и институции, които си помагат, сътрудничат и партнират в постигането на пълноценното развитие и благополучие на децата.


д-р Надие КАРАГЬОЗОВА