Търсене

Начало Искам думата Хората от блок „Дан Колов“ са подведени
Хората от блок „Дан Колов“ са подведени
18 May 2018

Ръководството на Община Разград се запозна с материала „Дан Колов“ в схватка с общината“, публикуван във вестник „Екип 7“ брой 52/4205 от 14.05.2018 г.

Редакцията на вестник „Екип 7“ правилно е дала гласност за мнението на живущите в жилищен блок „Дан Колов“ в Разград. За съжаление по този начин са „тиражирани“ изключително неверни твърдения.


Без коментар заявяваме, че предвидения в Закона за устройство на територията ред за подаване на възражения по проекти за изменение на подробни устройствени планове не включва „възразяване“ пред Общински съвет, народни представители и преса.

За да уверим живущите, че Общината няма намерение да влезе в схватка нито с тях, нито с „Дан Колов“, поднасяме истинските факти, довели до проекта за изменение на регулационния план на част от кв.252 по плана на град Разград.

В заседание на Общинския съвет в Разград през 2017 г. е отправена забележка към общинското ръководство, че на много места, действащият регулационен план на града от 1971 г. е станал неприложим като носител на грешки, които имат значение за реализиране на неговите предвиждания.

За всеки непредубеден специалист, запознаването със скицата от действащия регулационен план около ж.б. „Дан Колов“ би дало яснота за неприложимата улична и вътрешна регулация, която минава през блока и гаражите.

Това е причината, довела до искането на специалисти в общинската администрация за служебно изменение на регулационния план на част от кв.252, гр. Разград. В случая възложител на изменението на плана е Община Разград, като собственик на терена.

Съгласно чл.135, ал.5 от ЗУТ законодателят е дал право на кмета на общината да нарежда служебно да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план. За това си действие кметът не е задължен да си „пуска“ писмено искане.

Грешната основа, върху която се „построяват“ всички твърдения във възражението се явява убеждението, че се касае за проект за преструктуриране на жилищен комплекс. Неслучайно в закона е посочено, че такъв проект се изготвя в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване /чл.22, ал.4 от ЗУТ/. По действащия план квартал № 252 по регулационния план на Разград не е такъв, нито парцел II - „жилищно строителство и магазини“ е голям урегулиран имот, а живущите са подведени от мнението на недостатъчно компетентни специалисти.

За какво „задкулисие“ може да става дума при положение, че проектът е съобщен по надлежния ред на заинтересуваните страни и се съобразява със съществуващото положение на място, а именно - обслужващото платно във вътрешно-кварталното пространство се оформя като улица-тупик за достъп до съществуващите гаражи, а детска площадка няма на място и не може да има при този план. Частен интерес на собственика на имот III-1293 в квартала не е преследван, защото този имот има необходимите лице и достъп до улица. Името на този човек фигурира дотолкова, че е издирван като последен собственик - непосредствено засегнат от свързването на неговия имот с новопредвиден – за гаражите по разработката.

Сега чрез вестник „Екип 7“ Община Разград също дава гласност на своите намерения, като изразява съжаление за избухналите „страсти“ в квартал 252 на града!


Уважаеми съграждани, не сте поставени пред свършен факт!

При създадената обстановка Община Разград ще се съобрази с Вашето нежелание за ревизия на регулационния план и няма с „показна демонстративност“ да Ви налага необходимите промени в плана. След официално обсъждане на възражението Ви в заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията „вредната“ преписка ще бъде прекратена.

При следващо инвестиционно намерение от живущи в имота изменението на плана за поправка на уличнорегулационните и вътрешно-регулационните граници на имота ще бъде за сметка на носителите на ограничени вещни права в блока.

С отпадане на ревизията на регулационни план следва да сте информирани за следното:

Подходите към съседните имоти, осъществявани през „Вашия“, остават нерегламентирани и неуредени.

Улица-тупик зад блок „Дан Колов“ в Разград няма да има и тя няма да е част от уличната мрежа на града.

„Детската площадка“, служеща за подход към гаражите Ви, няма да може да бъде реализирана и обзаведена.

Всеки е прав да защитава правата си, когато те НАИСТИНА са нарушени!Пресцентър на Община Разград