Начало Искам думата Доживяхме музикален педагог да ни изнася лекция по право
Доживяхме музикален педагог да ни изнася лекция по право
25 June 2018

В броя на в. „Екип 7“ от 21.06.2018 година общинският съветник и новоназначен общински служител Надежда Радославова - по професия музикален педагог, е направила пространно изложение по правни проблеми, засягащи действия на кмета на общината Валентин Василев.

Ще припомня само, че се касае за договор за изработка по Закона за задълженията и договорите с предмет „правни консултации“, сключен между кмета и адвокат от Адвокатска колегия - Разград и поето задължение от кмета от общинския бюджет да се заплащат по 400 лева месечно за тези консултации от 01.03. до 31.12.2017 година.


25_06_2018_stoian-dimitrov1.jpgВместо кметът да даде ясен и кратък отговор на моя въпрос кое е наложило сключването на такъв договор при наличие на цял екип от щатни юристи на общината, Н.Радославова като съвременен Матросов яростно и пламенно се е хвърлила на амбразурата и се е заела с неговата защита, озовавайки се в нелепото положение да прави правен анализ на правните институти на договора за изработка и договорите за процесуалното представителство и защита по конкретни административни дела без да е наясно за какво става въпрос.

Затова се налага да опровергаем нейните неверни твърдения и правни разсъждения.

Първото невярно твърдение е, че след като към Общинския съвет нямало щатен юрист, можело без никакви притеснения да се сключват граждански договори за правни консултации от кмета. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинските съвети нямат собствена администрация. В чл.86 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ясно и категорично е записано, че Общинският съвет няма администрация със собствен щат и дейността му се подпомага и осигурява от общинската администрация. Това означава, че всички служители в администрацията - от секретаря на Общината до чистачката - са включени в числото на задължените да подпомагат дейността на съвета. Оттук следва, че ако не само за кмета, а и за председателя на съвета е имало потребност от правни съвети, те би следвало да бъдат предоставени от юристите в администрацията, а не от адвокати, на които да се плащат хонорари от общинския бюджет.

От 1991 година, след демократичните промени, никога досега никой кмет на Разград не си е позволявал да харчи общински пари за такива договори.

Второто невярно твърдение е, че от 2006 година досега са били сключвани такива договори за правни услуги с 9 известни разградски юристи, към които причислява и моето име. Тук Н. Радославова умишлено или поради правна неосведоменост смесва два различни института на правото. Договорите с тези 9 разградски адвокати не са за правни консултации, а за процесуално представителство и защита по конкретни съдебни дела в Административните съдилища. Те са сключени по силата на съвсем други закони - Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс и Закона за адвокатурата. Да смесваш договор за поръчка по Закона за задълженията и договорите и договора за процесуална адвокатска защита по конкретни дела е израз на правно невежество или, което е по-лошо, на желание да прикриваш истината. Че това е така, е видно и от това, че със същия този адвокат, с който е сключен договорът за поръчка са сключвани отделни и различни договори за процесуално представително и защита по конкретни дела и му са заплащани отделни адвокатски хонорари за същия период, за който е действал договорът за поръчка през 2017 година. С никой друг от тези 9 адвокати не е сключван отделен договор за изработка /правни консултации/ и не са му заплащани отделни и други възнаграждения.

Съпоставката със случая Мирослав Боршош от НДК се налага сама, тъй като той при наличие на двама щатни юристи в НДК е сключвал договори с адвокатски дружества за правни услуги.

Съвсем неуместно е да се вменява някаква вина на адвоката, който и да е той, че е получил неправомерно пари от общинския бюджет. Отговорността не е на адвоката, който е напълно изряден, а на кмета като разпоредител с пари от бюджета. Информацията кой е той съвсем не е защитена информация, както не е такава информация кои разградски адвокати са представлявали Общинския съвет по конкретни дела и тя може да бъде обявена от кмета.

Няма съмнение, че досега поведението на кмета по този въпрос е много далеч от основополагащия принцип за прозрачност в управлението на общината и в крещящо противоречие със заявените от него ангажименти за такова открито и прозрачно управление.

Сега заради недомислията на Н. Радославова ще се наложи да поискам по надлежния ред информация кои са другите 8 адвокати освен мен, които са представлявали Общинския съвет по конкретни дела и кой е адвокатът, с когото е сключен въпросният договор за поръчка/правни консултации. За начало информирам обществеността, че през периода 2006-2018 година съм се явявал само по две такива дела през 2006 година от десетките за този период и съм получил хонорар по 80 лева за това явяване. Възнагражденията на другите адвокати са в неколкократно по-голям размер.

Поставя се въпросът защо Н.Радославова се е нагърбила с тежката задача да води полемиката по този въпрос, което явно не е лъжица за нейната уста. Този договор е подписан от кмета Валентин Василев и той дължи отговор на гражданите.

Твърде вероятно е тя да се е вживяла в ролята на адвокат на кмета в знак на благодарност и преданост към него като местен партиен и административен ръководител заради назначаването й наскоро на добре платена общинска служба.


Стоян Димитров НЕНЧЕВ