shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 14.06.2019 г.
ekip7-small-2019-6-14.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
44 092 000 лева е проектобюджетът на Община Разград
11 January 2019

За 14 януари /понеделник/ от 11 часа в зала 102 на администрацията е насрочено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Разград за 2019 година. Прави впечатление, че това отново се прави чисто формално, за което и друг път сме обръщали внимание. Основната причина за нашите съмнения е, че обсъждането на публичните средства, с които Общината ще оперира цяла година, пак се прави през работно време и на място с пропускателен режим.


Така че отсега може да се очаква, че броят на присъстващите граждани отново ще бъде минимален, най-вече вече изброените причини.

Общият обем на проектобюджета за тази година е 44 092 000 лева, което е с 1 733 000 лева повече в сравнение с първоначалната финансова макрорамка за 2018 година.

Предвидените приходи от държавни дейности е в размер на 27 296 000 лева, от които обща субсидия – 26 738 000 лева, собствени приходи – 558 000 лева, предимно от стопанска дейност и наеми на земя. Приходите за местни дейности са следните: 4 915 000 лева данъчни приходи и 10 619 000 неданъчни приходи.

Общият обем на разходната част на бюджета е също 44 092 000 лева. От тях 27 296 000 лева са за държавни дейности, 15 547 000 лева за местни дейности и още 1 249 000 лева за дофинансиране на държавните дейности. Предвидените разходи за издръжка по функции са следните: „Общи държавни служби“ - 4 061 000 лева; „Отбрана и сигурност“ - 233 000 лева; „Образование“ - 21 195 000 лева, което е с 2 804 000 лева повече в сравнение с 2018 година; „Здравеопазване“ - 1 520 000 лева; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 4 173 000 лева.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е изцяло финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в местните дейности“ - 32%. В нея са планирани средства за осветление на улици – 285 000 лева, за дейности по опазване на околната среда – 232 000 лева, за озеленяване – 559 000 лева, за текущи ремонти и ремонт на улици – 712 000 лева /без целеви остатъци от 2018 г./, както и разходи за управление и контрол по ЖС – 183 000 лева. Тук е планирана и дейността на ОП „Ремонтстрой“ с обем на разходите – 606 000 лева.

Разходите на дейност „Чистота“ са в размер на 2 382 000 лева, които са обвързани с такса битови отпадъци.

За дейностите в тази функция са предвидени и 660 000 лева за капиталови разходи за енергийно-ефективна реконструкция в сгради на детски градини 34 000 лева; основен ремонт на осветление на ул. „Хан Крум“ в Разград – 10 000 лева; основен ремонт на ул. „Стефан Караджа“ – 16 000 лева; основен ремонт на ул. „Жеравна“ - от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Бузлуджа“ - 350 000 лева; основен ремонт ул. „Руен“ от ул. „Поборническа“ до ул. „Лозенград“; основен ремонт ул. „Вардар“от ул. „Вит“ до ул. „Тича“ - 5200 лева; основен ремонт на подход и паркинг на жп гара Разград и около жилищните блокове – 10 000 лева; основен ремонт на кметство село Островче – 9800 лева; основен ремонт на покрив на здравна служба село Липник - 6500 лева; основен ремонт на тротоар по ул. „Княз Борис“ - от ул. „Добруджа“ до автобусна спирка „Лудогорски порцелан“ - 7500 лева; изграждане на автбусна спирка в село Ушинци - 4500 лева; изграждане на автобусна спирка на нов гробищен парк – 6000 лева; изграждане на паркинг от решетъчни тела за увеличаване на паркоместата зад бл. 34-36 в жк „Освобождение“ - 18 000 лева; изграждане на отводнителна решетка по ул. „Казанлък“ - 15 000 лева; проектиране и изграждане на спортна площадка на ул. „Арда“ - 100 000 лева /в т.ч 50 000 лева преходен остатък от 2018 г./.

За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ за планирани 3 911 000 лева, а за функция „Икономически дейности и услуги“ - 3 660 000 лева /изцяло от местни приходи/.