Търсене

Начало Новини Идва ред да се подават декларации за доходите
Идва ред да се подават декларации за доходите
11 January 2019

За първи път вместо от първия работен ден на новата година, данъчната кампания стартира на 10 януари. От разградския офис на НАП вчера съобщиха, че за поредна година първа в областта е подала декларацията си 80-годишна жена от Кубрат. От данъчния формуляр става ясно, че достолепната изрядна дама отдава имот под наем. Вторият данъкоплатец, подал декларацията си в първия ден на кампанията, е тийнейджър от Разград на име Лъчезар, който е роден през 2005 година.

По-долу публикуваме информация, от която нашите читатели могат да получат подробна и полезна информация по темата.


Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

- получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

- иска да ползва данъчни облекчения;

- лице, което е плащало патентен данък;

- е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

- притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;

е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

Пример: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси; реализирате облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и т. н. Декларация подавате и ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и да получавате само доходи по трудово правоотношение.

Не се подава годишна данъчна декларация в следните случаи:

- за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);

- ако се получават само доходи от трудов договор;

- за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът – 30.04.2019 год.

Ето каква може да е отстъпката от данъка.

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:

- подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 януари на следващата година;

- към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и

- данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.

Къде се подава?

- по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта трябва да притежавате ПИК или КЕП и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет.

- по пощата – с обратна разписка.

- на място в определени пощенски станции срещу входящ номер.

- в офиса на НАП по постоянен адрес.


Йордан ЙОРДАНОВ


Началник на отдел „Услуги за клиенти“ в ТД на НАП Варна - офис Разград